Polish MEP Michał Boni has written to the EU Delegation in Moscow on the case of Nadiya Savchenko

6 November 2014 | Author: Author: Tomasz Kłosowicz