Yevgeniy Zhovtis: ‘It is likely that Ardak Ashim has become a victim of punitive psychiatry’

10 April 2018 | Authors: Authors: Bakhytgul Makimbay, the ‘Obshchestvennaya Pozitsiya’ [‘The Public Position’] newspaper (the DAT project)