Foundation

Legal Disclaimer

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Fundacji Otwarty Dialog są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Fundacji Otwarty Dialog. Żadna część serwisu nie może być kopiowana w całości lub części w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Otwarty Dialog.

Fundacja Otwarty Dialog na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Fundacja Otwarty Dialog zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Fundacja Otwarty Dialog nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

Treści prezentowane na niniejszej stronie przedstawione są jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią treści wolnej od błędów. Fundacja Otwarty Dialog nie składa żadnych oświadczeń oraz nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do niniejszej strony internetowej bądź jej zawartości, takich oświadczeń bądź gwarancji wyraźnie się zrzekając. Fundacja Otwarty Dialog nie gwarantuje, że funkcje zawarte w materiałach będą nieprzerwane i wolne od błędów, jakiekolwiek usterki zostaną naprawione, lub że niniejsza strona bądź serwer , które je udostępniają, będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Ponadto, Fundacja Otwarty Dialog nie oświadcza i nie gwarantuje, że zawartość niniejszej strony jest dokładna, kompletna czy aktualna dla jakiegokolwiek konkretnego bądź szczególnego celu bądź zastosowania. Niniejsza strona nie jest zamierzona dla świadczenia porad, jak też nikt nie powinien uważać jej za stronę świadczącą porady prawne, księgowe, podatkowe czy jakiekolwiek inne. Takie porady powinny być świadczone wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych faktów i okoliczności właściwych dla każdej sytuacji. Fundacja Otwarty Dialog zachęca do kontaktu z odpowiednim profesjonalistą bądź doradcą w celu oceny konkretnych potrzeb i okoliczności i dla odpowiedniego świadczenia takich porad. Ponadto, Fundacja Otwarty Dialog nie popiera bądź nie zaleca korzystania ze środków bądź metod zawartych bądź prezentowanych na niniejszej stronie dla jakiegokolwiek konkretnego bądź szczególnego celu.
Ponadto, wszelkie odesłania do informacji niezwiązanych z Fundacją Otwarty Dialog bądź odniesienia do organizacji z nią niezrzeszonych dostępne są jako wyraz uprzejmości i udogodnień przeglądarek internetowych. Takie odesłania bądź odniesienia nie mają na celu, ani nie stanowią, poparcia Fundacji Otwarty Dialog dla takich materiałów bądź organizacji, do których się odnoszą. Treści i poglądy na temat takich odesłań i organizacji są wyłącznie własne i nie muszą odzwierciedlać poglądów Fundacji Otwarty Dialog, czy jego urzędników, dyrektorów bądź współpracowników.

Podobnie, strona prowadzona przez Fundację Otwarty Dialog może prezentować gościnnie felietony bądź inne artykuły autorów. Takie felietony bądź artykuły są prezentowane jako wyraz uprzejmości i nie mają na celu ani nie stanowią poparcia Fundacji Otwarty Dialog dla tych autorów bądź ich materiałów. Oświadczenia i opinie wyrażone w takich felietonach bądź artykułach należących do tych autorów nie muszą koniecznie odzwierciedlać opinii bądź przekonań Fundacji Otwarty Dialog, czy jego urzędników, dyrektorów bądź współpracowników.

W żadnym wypadku Fundacja Otwarty Dialog bądź jakikolwiek z jego urzędników, dyrektorów bądź współpracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – zarówno bezpośrednie, pośrednie, specjalne, ogólne, wynikowe, za domniemaną utratę zysków, czy jakąkolwiek inną , która może wynikać z jakiegokolwiek wykorzystania bądź innego polegania na prezentowanych materiałach.

Fundacja nie zbiera i nie przetwarza  danych użytkowników, a podczas transakcji na cele zbiórek prowadzonych przez Fundację dane osobowe są przetwarzane jedynie przez platformę transferuj.pl obsługującą płatności. Dane dotyczące transakcji takie jak typ karty kredytowej, jej numer, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej za pośrednictwem połączenia SSL.

Select the amount of a one-time donation in Bitcoin